• 6442 K obchodný pracovník

    •                             

     Cieľom  vzdelávacieho  programu  študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je pripraviť absolventov,   ktorí   budú   schopní   uplatniť   sa  v obchode a službách, so zameraním na vykonávanie maloobchodných operácií a s nimi súvisiacích administratívnych činností. Absolvent získava všetky vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre organizáciu a vedenie obchodnej prevádzky. Absolvent má možnosť uplatnenia v oblasti obchodno-prevádzkových funkcií ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcií v podnikateľských subjektoch zameraných na predaj a poskytovanie obchodných služieb, alebo ako súkromný samostatný podnikateľ v tejto oblasti.

     ŽIACI MAJÚ MOŽNOSŤ VYUŽIŤ DUÁLNU FORMU VYUČOVANIA - bližšie informácie priamo v škole.


      

     UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6442 K obchodný pracovník

      

     29

     Škola (názov, adresa)

      

     Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

     Názov ŠkVP

     Pracovník v obchode a asistent predaja

     Kód a názov  ŠVP

     64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I.,II

     Kód a názov študijného odboru

     6442 K obchodný pracovník

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Platnosť

      

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     TEORETICKÉ VYUČOVANIE

     17

     17

     17

     17,5

     68,5

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11

     11

     10

     9

     41

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     Prvý cudzí jazyk e)

     3

     3

     3

     3

     12

     Človek a hodnoty

     Etická výchova/Náboženská výchova

     1/1

     1/1

     0

     0

     2

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     0

     0

     1

     0

     1

     Občianska náuka

     0

     1

     0

     0

     1

     Človek a príroda

     Chémia

     0,5

     0,5

     0,5

     0,5

     2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     1,5

     1,5

     1,5

     1,5

     6

     Informatika

     1

     0

     0

     0

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova a), b)

     1

     1

     1

     1

     4

      

      

     Odborné predmety

     6

     6

     7

     8,5

     27,5

     Teoretické vzdelávanie

     Ekonomika

     1

     2

     2

     2

     7

     Obchodná prevádzka

     1,5

     1

     2

     1,5

     6

     Spoločenská komunikácia

     1

     1

     0

     0

     2

     Tovaroznalectvo

     1

     2

     1

     1

     5

     Účtovníctvo

     0

     0

     1

     1,5

     2,5

     Administratíva a korešpondencia

     1,5

     0

     0

     0

     1,5

     Svet práce

     0

     0

     0

     0,5

     0,5

     Aplikovaná informatika

     0

     0

     1

     2

     3

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     Odborný výcvik c)

     15

     17,5

     17,5

     17,5

     67,5

     SPOLU

     32

     34,5

     34,5

     35

     136

     Účelové kurzy/učivo

      

      

      

      

      

     Kurz pohybových aktivít v prírode g)

     5 dní

     5 dní

      

      

      

     Kurz na ochranu života a zdravia g)

      

      

     3 dni

      

      

     Účelové cvičenia g)

     2x6 hodín

     2x6hodín

      

      

      

      

     Prehľad využitia týždňov

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu

     33

     33

     33

     30

     Maturitná skúška d)

     -

     -

     -

     2

     Časová rezerva  (opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

     7

     7

     7

     5

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     37

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     a)     Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

     b)    Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

     c)     Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu 2 175 h za štúdium.   Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností  Na odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa je stanovený  platnou legislatívou.  Odborný výcvik sa realizuje na pracoviskách u zmluvných partnerov. Kontrolu priebehu odborného výcviku vykonáva majster odborného výcviku.

     d)    Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

     e)     Vyučuje sa jeden cudzí jazyk. Žiaci si môžu vybrať  jazyk anglický a nemecký.

     f)     Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou na návrh predmetových komisií rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do viachodinových celkov.

     g)    Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy). Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.

      

     Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.