• Inštalatér

    • 3-ROČNÝ  UČEBNÝ  ODBOR  3678 H  INŠTALATÉR

      

     Dĺžka štúdia:

     3 roky

     Forma štúdia:

     denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy

     zdravotná spôsobilosť

     Spôsob ukončenia štúdia:

     záverečná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní

     záverečné vysvedčenie

     výučný list

     Poskytnutý stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie  ISCED 3C

     Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

     v stavebných firmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia, plynovodov, kanalizácií a rozvodov vody, vrátane opráv

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

      

     nadstavbové štúdium v odbore 2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

     nadstavbové štúdium 3659 L 00 stavebníctvo

      


     Absolvent učebného odboru:

     -          -  vie vykonávať odborné činnosti spojených s montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových,  plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení

     -          - získa vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálov zváraním, lepením a inými technikami pri tvarovaní rozvodov, osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení a vykonávaní skúšok tesnosti

     -          - získa rozhľad a kompetencie, ktoré mu umožnia nachádzať zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní jeho bezproblémovú rekvalifikáciu

      

     Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Okružnej ulici v Poprade. Odborná prax prebieha v 1. ročníku v školských odborných učebniach, v 2. a 3. ročníku v partnerských firmách pod dozorom odborných inštruktorov.
      

      Zdravotné požiadavky na žiaka

      

     Do učebného odboru inštalatér môžu byť prijatí žiaci, ktorí netrpia vážnymi poruchami nosného a pohybového aparátu, ktoré obmedzujú prácu vo vynútených polohách, to znamená, že netrpia postihmi chrbtice, dolných a horných končatín. Ďalej netrpia chronickými a alergickými ochoreniami kože (najmä rúk), precitlivenosťou na mechanické dráždidlá, chronickými a alergickými ochoreniami dýchacích ciest, chorobami srdca, ochoreniami uropoetického systému, chronickými a recidivujúcimi zápalmi močových ciest, nephropatiou, nervovými ochoreniami, najmä chorobami sprevádzanými poruchami pohybových funkcií a koordinácie. Prekážkou pre prijatie sú tiež recidivujúce alebo chronické ochorenia uší, otitídy, sinusitídy, poruchy sluchu, záchvatové stavy akéhokoľvek pôvodu.  Požadovaná zraková ostrosť jedného oka  aspoň 5/10 a J.č.2, zmeny na očnom pozadí sú prekážkou pre prijatie.

     Spôsobilosť žiaka pre učebný odbor posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár.

      

     UČEBNÝ  PLÁN 

      

      

     Škola

     Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

     Názov ŠkVP

     Operátor zdravotno-technických zariadení

     Kód a názov  ŠVP

     36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

     Kód a názov učebného odboru

     3678 H 00 inštalatér

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     3 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

     Platnosť

     Od 1.9.2013 počnúc prvým ročníkom

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     11

     8

     7

     26

     Jazyk
     a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     2

     2

     1

     5

     Cudzí jazyk

     3

     3

     2

     8

     Človek
     a hodnoty

     Etická výchova/Náboženská výchova

     1/1

     0

     0

     1

     Človek
     a spoločnosť

     Občianska náuka

     1

     0

     0

     1

     Človek
     a príroda

     Fyzika

     1

     1

     0

     2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     1

     1

     1

     3

     Informatika

     0

     0

     1

     1

     Zdravie
     a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

     1

     2

     5

     Odborné predmety

     22

     25

     26

     73

     Teoretické vzdelávanie

     Ekonomika

     1

     1

     0

     2

     Úvod do sveta práce

     0

     1

     0

     1

     Spotrebiteľská výchova

     0

     0

     1

     1

     Výchova k podnikaniu

     0

     0

     1

     1

     Výpočtová technika v odbore a)

     0

     0

     1

     1

     Stavebné konštrukcie

     1

     1

     0

     2

     Odborné kreslenie

     2

     2

     1,5

     5,5

     Materiály

     1

     0

     0

     1

     Tvorba a ochrana životného prostredia

     0

     1

     0

     1

     Technológia

     2

     4

     4

     10

     Praktická príprava

     Odborný výcvik

     15

     15

     17,5

     47,5

     Spolu

     33

     33

     33

     99

     Účelové kurzy/učivo

      

      

      

      

     Kurz pohybových aktivít v prírode

     5 dní

      

      

      

     Kurz na ochranu života a zdravia

      

     3 resp. 5 dní

     3 resp. 5 dní 

      

     Účelové cvičenia

     6 hodín

     6 hodín

     6 hodín