• Informácie pre uchádzačov kurzu

    • U NÁS  MÁTE  MOŽNOSŤ  ZÍSKAŤ  ZÁKLADNÉ  VZDELANIE

     Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ v nižšom ročníku (napr. v 8. ročníku)

     Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi SOŠ remesiel a služieb, najneskôr do 10. septembra daného školského roka. Súčasťou prihlášky je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

     Kurz trvá 12 týždňov počas ktorých získate všetky potrebné vedomosti k absolvovaniu výstupných testov z týchto predmetov:

     - slovenský jazyk a literatúra

     - anglický jazyk/nemecký jazyk (podľa vášho výberu)

     - matematika

     - dejepis

     - občianska náuka

     - fyzika

     - chémia

     - geografia

     - biológia

     - informatika

     - technika

     V prípade, že úspešne zvládnete výstupné skúšky, získate doklad o získaní nižšieho stredného vzdelania, s ktorým sa môžete uchádzať o štúdium na učebnom/študijnom odbore na strednej škole.

     Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 30 ods. 5 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“