• Profil školy

    • Naša škola sa nachádza na Okružnej ulici v Poprade. Pozostáva z troch budov - školy, kde prebieha teoretické vyučovanie, domova mládeže a budovy s dielňami pre odborný výcvik, ktorá sa nachádza oproti spomenutým dvom.

                   

                                                   budova školy                                      Domov mládeže (školský internát)

                                                               

                                                                                   budova pre odborný výcvik

     V priestoroch školy pre vyučovanie žiakov je spolu 21 učební, z toho 2 počítačové odborné učebne, 2 jazykové učebne, 2 odborné učebne pre odbor stavebníctvo, 9 kabinetov, 2 sklady učebníc, 1 zborovňa učiteľov. V suteréne sú šatne pre žiakov.

     Pre vyučovanie telesnej výchovy aj pre výchovu mimo vyučovania slúži miestnosť v suteréne školy, kde je zriadená posilňovňa.

     Budova pre odborný výcvik sa nachádza oproti škole, okrem stolárskych a inštalatérskych dielní je tu aj zrekonštruovaná telocvičňa. Budovy, v ktorých sa organizuje odborný výcvik a teoretické vyučovanie sú dvojpodlažné novo rekonštruované.

     Domov mládeže je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno - vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania, stravovanie a ubytovanie študentov. Domov mládeže je organizačnou súčasťou Strednej odbornej školy v Poprade a riadi ho riaditeľ školy. Ubytovanie študentov zabezpečuje domov mládeže len počas školského roka v tzv. nepretržitom režime – len počas týždňa s výnimkou školských prázdnin.

     Domov mládeže a školská budova sú spojené chodbou, z ktorej sa dá prejsť do jedálne a fitnescentra, ktoré je v ekonomickom prenájme. Na poschodí sa nachádzajú priestory pre prácu úseku technicko-ekonomických činností, spolu 5 miestností so sekretariátom riaditeľa školy a kanceláriou  riaditeľa a vedúcej TEČ. Nachádza sa  tu i spoločenská hala, ktorá slúži  na slávnostné príležitosti, ako sú: otvorenie a ukončenie školského roka, vianočné akadémie s kultúrnym programom žiakov, odovzdávanie maturitných vysvedčení a vysvedčení o záverečnej skúške, školenia BOZ-PO, besedy s predstaviteľmi mesta, výchovno - vzdelávacie akcie zamerané na boj proti drogám, fajčeniu a iné. Pre posedenie žiakov s hosťami slúži klubovňa s TV a premietacím plátnom.

     V Domove mládeže je k dispozícií 25 trojlôžkových izieb, z toho 12 izieb využívajú študenti stredných škôl. Obsadenosť izieb dopĺňajú študenti vysokých škôl. Každá izba pozostáva z troch postelí, je vybavená skriňami, pracovným stolom, stoličkami, policami a umývadlom. Na každom poschodí sú sociálne zariadenia s novovybudovanými sprchovacími kútmi. Pre chorých študentov je domov mládeže vybavený izolačnou miestnosťou. Študenti môžu využívať internátnu kuchynku, ktorá je vybavená sporákom, chladničkou, umývacím dresom s teplou vodou, rýchlo varnou kanvicou, mikrovlnou rúrou a kuchynským riadom. Na spoločenské a organizačné stretnutia slúži klubovňa s kapacitou 25 miest. Klubovňa je vybavená televízorom, videom a DVD rekordérom, PC - internetom a rôznymi spoločenskými hrami.

     Stravovanie zabezpečuje v domove mládeže súkromný podnikateľ. V priestoroch školy sa nachádza priestranná jedáleň. Študenti majú možnosť sa celodenne stravovať – raňajky, obedy, večere. Majú možnosť výberu zo štyroch jedál.

     Výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi vykonávajú vychovávatelia podľa celoročného programu domova mládeže primerane potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa zameriava najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na rozvíjanie ich nadania, špecifických a tvorivých schopností a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa na zásade dobrovoľnosti žiakov.

     Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Študentská rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

     Stabilizovaný pedagogický zbor  tvorí 36 pedagogických zamestnancov. Z pedagógov je 13 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, 12 učiteľov odborných predmetov  a 8 majstrov odborného výcviku, 3 vedúci pedagogickí zamestnanci. Súčasťou pedagogického zboru sú traja vychovávatelia v školskom internáte, ktorý je súčasťou školy.  Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovná poradkyňa školy a riaditeľ majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.  

      

     Aktivity školy

     Na našej škole sú vytvorené všetky podmienky pre skvalitnenie života žiakov a učiteľov. Podľa  možností a školy a záujmu žiakov sú organizované nasledujúce aktivity, súťaže, akcie, exkurzie, podujatia:

     Záujmové krúžky

     Anglický jazyk – maturanti

     Krúžok tvorivo-odbornej činnosti

     Architektúra – dom, byt, záhrada

     Manažment osobných financií

     Ekologický krúžok

     Matematický krúžok

     Finančná gramotnosť

     Maturujem z Ekonomiky

     Futbalový krúžok

     Nemčina v bežnom živote

     Hygiena človeka

     Nemecká konverzácia

     Internet – práca s multimédiami

     Práce na záhrade

     Internetový krúžok

     Príprava na MS zo SJL

     Kondičná kulturistika

     Účtujeme hrou

     Kreslenie výkresov podľa IT

     Žurnalistický krúžok

      

     Súťaže

     Prednes poézie a prózy v slovenskom a cudzom jazyku

     Účasť na medzinárodnej súťaži Murár

     Účasť na celoslovenských vedomostných súťažiach i-Bobor a Talentída

     Súťaž Mladý Európan

     Olympiáda ľudských práv

     Účasť na celoštátnej súťaži Meď

     Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy

     Účasť na celoslovenskej súťaži Klokan

     Súťaž v strojopise 

     Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

     Školské kolo súťaže Mladý účtovník

     Školské kolo matematickej olympiády

      

     Športové a turistické akcie

      

     Futbalový turnaj

     Súťaž Silná ruka stredoškoláka

     Vianočný volejbalový turnaj

     Súťaž Najzdatnejší žiak školy

     Súťaž v streľbe zo vzduchovky

     Súťaž vo futsale

     Súťaž v stolnom tenise

     Lyžiarsky kurz

     Plavecký kurz

     Kurz na ochranu života a zdravia

      

     Exkurzie

     Literárna Orava

     Exkurzia v OR HaZZ Poprad

     Výstava cestovného ruchu Košice

     Exkurzia Bratislava - CONECO

     Podtatranské múzeum

     Exkurzii v RPIS a Europe Direct centre v Poprade

     Návšteva zariadenia cestovného ruchu

     Prírodovedné múzeum Tatranská Lomnica

     Exkurzia v obchodnom alebo výrobnom podniku

     Návšteva výstavy výdobytkov vedy a techniky v Tatranskej galérii

     Planetárium Stará Lesná

      

      

     Kultúrne a výchovné podujatia

     Návšteva výchovných koncertov zameraných na problematiku medziľudských vzťahov, protidrogovej prevencie a i.

     Návšteva divadelných predstavení

     Stužkové slávnosti

      

      

     Prezentácia a mediálna propagácia

     Prezentácia školy v partnerských školách

     Príspevky do školského časopisu AHA!

     Skvalitňovanie a aktualizácia www. stránky

     Prezentácia školy na sociálnej sieti

     Deň otvorených dverí

     Prezentácia na akcii Burza práce a informácií

     Výmenné pobyty - program Erazmus

     Školské noviny online

      

     Besedy a pracovné stretnutia

     Ako na trh práce (úrad práce)

     Beseda na tému Násilie páchané na ženách

     Ako vstúpiť do školského vzdelávacieho programu (riaditeľ školy)

     Pracovný seminár Agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu a jej priority

     Beseda so zamestnancom banky

     Beseda s právnikom

     Beseda s personálnym manažérom

     Beseda na tému Zdravý životný štýl

     Beseda s pracovníkom daňového úradu

     Beseda s pracovníkom odboru kriminality mládeže

     Beseda so zamestnancom cestovnej kancelárie

     Beseda s kurátormi OU Poprad

     Ako sa správne učiť (výchovný poradca)

     Beseda s okresnou drogovou koordinátorkou

     Vydieranie a šikana (výchovný poradca, zástupca polície)

     Beseda so ženským lekárom o AIDS a bezpečnom sexe

      

                   

     Dlhodobé projekty

     Naša škola  zorganizovala projekt „Príprava učiteľov stredných odborných učilíšť a učilíšť Prešovského kraja

     na nové študijné programy v súvislosti so zavádzaním nových informačných a komunikačných technológií“. Projekt bol zameraný na vzdelávanie pedagogických pracovníkov, rozšírenie odborných zručností pedagogických pracovníkov stredných odborných učilíšť a učilíšť so zameraním na remeselné odbory/ murár, tesár, strojný mechanik so zameraním na oceľové konštrukcie, montér suchých stavieb, klampiar a pod./ v nadväznosti na požiadavky a potreby žiakov, študentov, rodičov a trhu práce. Získavanie týchto zručností bolo realizované napĺňaním špecifických cieľov , ktoré boli zamerané na vzdelávacie aktivity  z oblasti interpersonálnych a komunikačných zručností, jazykového vzdelávania, na nové poznatky v oblasti informačných technológií, stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky. Výsledkom projektu sú flexibilní pedagogickí pracovníci, ktorí sú schopní prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám na vzdelávanie a prístup k žiakom. Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktoré cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov. 

      

      Medzinárodná spolupráca

     Škola dlhodobo spolupracuje so Strednou odbornou školou a Stredným odborným učilišťom a Učilišťom v Pardubiciach- Rybitví v Českej republike a s Zespol skol budowlanych  Nowa Huta Krakow v Poľsku. Cieľom tejto spolupráce je podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností. Ďalšími cieľmi tejto spolupráce je:

     ·            Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú).

     ·            Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).

     ·            Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.

     ·            Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.

     ·            Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

       Spolupráca so sociálnymi partnermi

     Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. 

     Spolupráca s rodičmi

             Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom zápisov v študijných preukazoch.. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom svojich detí. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Privítali by sme však väčší záujem rodičov o dianie v našej škole.

      Zamestnávatelia

               Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov sa zúčastňujú pravidelne na zasadaniach Rady školy  a aktívne pôsobia v rámci odborného výcviku ako inštruktori. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.

     Iní partneri

            Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, s Cechom strechárov pri zabezpečovaní výstav, exkurzií a súťaží, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod.