• Školský poriadok

    •  

     Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

      

     ŠKOLSKÝ PORIADOK     Článok I
     Všeobecné ustanovenie

     Školský poriadok podrobne špecifikuje a upresňuje zákon Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky č. 245/2008 Zz. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení noviel, upravuje podrobnosti práv a povinností žiakov, ich zákonných zástupcov a plnoletých žiakov v škole, obsahuje vnútorný režim a prevádzku školy, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, pred prejavmi diskriminácie, násilia, ďalej sú v ňom zakotvené podmienky zaobchádzania s majetkom školy zo strany žiakov, pravidlá hodnotenia výsledkov vzdelávania žiakov, a to podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. V zmysle zákona č. 245/2008 riaditeľ školy vydá školský poriadok po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade. Školský poriadok Strednej odbornej školy remesiel a služieb , Okružná 761/25, 058 01 Poprad je dostupný na verejne prístupnom mieste v škole, preukázateľným spôsobom s ním riaditeľ školy oboznámi zamestnancov, žiakov a o jeho vydaní a obsahu informuje zákonných zástupcov žiakov.

     Článok II

     Práva žiakov

      

     Žiaci majú práva a slobody zaručené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v Charte práv dieťaťa. Sú povinní dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na akciách organizovaných školou. Žiak má školou zabezpečenú garanciu zabraňujúcu jeho postihu, jeho zvýhodnenia alebo sankcionovania z dôvodu uplatnenia si svojich práv.


     Práva žiakov
     Žiaci majú právo:
     1. na vzdelanie podľa školského zákona, ktoré má smerovať k rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a slobodám, na bezplatné vzdelanie, na zapožičanie učebníc, na vzdelanie v materinskom jazyku,
     2. na individuálny prístup rešpektujúci ich schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

      v rozsahu ustanovenom zákonom,
     3. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru a národnostnej príslušnosti,
     4. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
     5. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
     6. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
     7. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
     8. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom,
     9. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
     10. na individuálne vzdelávanie v prípade mimoriadneho nadania, sociálneho alebo zdravotného znevýhodnenia za podmienok stanovených  zákonom č. 245/2008 Zz. Podľa

      § 24, na požiadanie o oslobodenie z vyučovania na základe lekárskeho dokladu,
     11. na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názorom, ktorý môžu vyjadrovať ústne alebo písomne, no nesmú ohrozovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade s etickými normami. Nesmie podnecovať k rasovej, náboženskej a inej nevraživosti. Písomný prejav musí byť podpísaný,

     12. na rozširovanie petícií lebo iných dokumentov, ktoré nesúvisia s činnosťou školy len s písomným súhlasom vedenia školy.
     13. byť informovaní o priebehu a výsledku vzdelávania, o učebnom pláne, o formách vyučovania, o spôsobe ukončovania štúdia,
     14. v jednotlivých vyučovacích predmetoch byť poučení o ich obsahu, požiadavkách a spôsobe klasifikácie,
     15. voliť a byť volení do rady školy, ak sú plnoletí,
     16. zakladať v rámci školy samosprávne orgány študentov, voliť a byť do nich volení, pracovať v nich a ich prostredníctvom obracať sa na riaditeľa školy, ktorý je povinný zaoberať sa stanoviskami a vyjadreniami študentov,
     17. vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných zmien v ich vzdelávaní,
     18. ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky (u neplnoletých žiakov žiadajú ich zákonní zástupcovia),
     19. organizovať mimo vyučovacie činnosti (príprava imatrikulácií, školskej akadémie, rôzne kluby, večierky bez diskotéky, športové turnaje), pričom aktivity nesmú byť zamerané proti záujmom školy a rešpektujú požiadavku riaditeľa školy, t.j. 3 dni dopredu musia študenti odovzdať písomný plán predbežného zabezpečenia dozoru na akcii. Ak sú požadované priestory školy voľné a je zabezpečený dozor (pedagóg, rodič), riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca dá súhlas na organizovanie aktivity.
     20. odmietnuť úlohu alebo prácu, ktorá by bola v rozpore so školským poriadkom, učebnými osnovami, internými predpismi alebo by ohrozovala zdravie či bezpečnosť žiaka alebo inej osoby,
     21. na odôvodnenie klasifikácie vyučujúcim, jej objektívnosť a nezaujatosť,
     22. na psychohygienu, t.j. dodržiavanie dĺžky vyučovania – max.8 vyučovacích hodín, dodržanie prestávok, včítane obedňajšej prestávky,
     23. na lekárske vyšetrenie počas vyučovania, pokiaľ ho nemožno uskutočniť v inom čase. Neplnoletí žiaci budú uvoľnení na vyšetrenie k lekárovi počas vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu, plnoletí žiaci aj na základe preukázania sa objednania na vyšetrenie od lekára,

     24. na vhodné pracovné prostredie, t.j. osvetlenie, teplota v miestnosti, vlastný pracovný priestor,
     25. na slušné správanie sa zo strany pedagógov, ktorí sú povinní rešpektovať dôstojnosť žiaka,
     26. mať, na základe predloženej žiadosti riaditeľovi školy, vyčlenenú nástenku v budove školy pre svoju publikačnú a informačnú činnosť rady študentov
     27. byť chránení školou v prípade upozornenia na negatívne javy, najmä zastrašovanie, vydieranie a iné formy násilia,
     28. obracať sa s pripomienkami či námetmi na zlepšenie činnosti školy na triedneho učiteľa, na vyučujúcich, na vedenie školy, na radu školy, na žiacku školskú radu či na radu rodičov,
     29. v prípade nesúhlasu s rozhodnutiami pedagógov odvolať sa proti nim u riaditeľa školy. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím riaditeľa školy sa môžu žiaci alebo ich zákonní zástupcovia odvolať na príslušný školský úrad, ktorý riadi školu,
     30. na oboznámenie sa so Školským poriadkom Strednej odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad na triednickej hodine na začiatku školského roka,

     31. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú právo na výchovu a v zdelávanie s využitím špecifickým foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     32. žiaci majú právo zúčastňovať sa so súhlasom riaditeľa školy na súťažiach. Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimovyučovacích krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

     Článok III

     Práva rodičov/ zákonných zástupcov/


     Rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo:
     1. na slobodnú vôľu pri výbere školy pre svoje dieťa zodpovedajúcej jeho schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám, jeho vierovyznaniu a svetonázoru,
     2. žiadať, aby sa v škole v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta, v súlade s princípmi a cieľmi výchovy,
     3. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     4. na informácie o priebehu a vzdelávaní dieťaťa v škole,
     5. na priebežnú informáciu o prospechu a správaní sa dieťaťa a na písomnú informáciu od riaditeľa školy pri výraznom zhoršení prospechu alebo správania sa dieťaťa,
     6. na nahliadnutie do výročnej hodnotiacej správy,
     7. na informácie a poradenskú pomoc školy v záležitostiach týkajúcich sa vzdelávania podľa školského zákona,
     8. u detí so špeciálnymi potrebami na vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy zodpovedajú ich vzdelávacím potrebám a možnostiam, na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré uvedené vzdelávanie poskytuje a na poradenskú pomoc školy,
     9. voliť a byť volení do školskej rady,
     10. vyjadrovať sa ku všetkým rozhodnutiam týkajúcich sa podstatných záležitostí vzdelávania žiaka prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     11. požiadať o komisionálne preskúšanie dieťaťa a byť prítomní na komisionálnej skúške žiaka po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     12. obrátiť sa s námietkou na príslušného pedagóga alebo na triedneho učiteľa či riaditeľa školy, pokiaľ sú presvedčení, že sú ich práva zo strany vyučujúceho porušované,
     13. zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou.

     Článok IV
     Povinnosti žiakov

      

     Žiaci sú povinní:
     1. pravidelne chodiť do školy, systematicky sa vzdelávať, plniť zadané úlohy a pripravovať sa na vyučovanie. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a podľa nich sa správať,
     2. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
     3. neobmedzovať svojím správaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     4. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so záväznými právnymi predpismi a etikou,
     5. konať tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
     6. dodržiavať školský poriadok, vnútorné predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,
     7. v školských budovách, v školskej jedálni a počas školských aktivít dodržiavať spoločenské normy slušného a kultúrneho správania sa, plniť pokyny pedagogických pracovníkov, lektorov a iných zamestnancov školy,
     8. riadiť sa rozvrhom vyučovacích hodín, sledovať zmeny na výveske školy a webovej stránke školy, do školy prichádzať najmenej 10 minút pred začatím vyučovania. Počas vyučovacej hodiny sústredene pracovať, nerušiť spolužiakov a vyučovací proces nevhodným správaním sa,
     9. zaujať miesto v lavici podľa zasadacieho poriadku najneskôr počas zvonenia, mať pripravené veci na vyučovanie,
     10. cez prestávky žiak trávi čas oddychu podľa vlastného uváženia, potreby, organizácie vyučovania - v triede, na chodbe, alebo inom priestore vyhradenom na tieto účely. Nevychádza v prezuvkách z budovy školy, nezdržiava sa v iných triedach, ako má organizované vyučovanie. Okná počas prestávky je dovolené otvárať len v takom rozsahu, aby nebola narušená bezpečnosť. Je zakázané vykláňať sa z okien.
     11. dodržiavať povinnosti týždenníka v triede podľa nasledujúcich pravidiel:

     • po 10 minútach neprítomnosti učiteľa na hodine nahlásiť tento stav zástupcovi riaditeľa školy,
     • pravidelne na začiatku každej hodiny hlásiť neprítomnosť žiakov,
     • starať sa o čistotu a poriadok v triede, podľa potreby zotierať tabuľu,
     • po skončení vyučovania v učebni, kde bola posledná hodina, zabezpečiť, aby spolužiaci vyložili stoličky a urobili poriadok v laviciach a v okolí lavíc,
     • zotrieť tabuľu, uzavrieť vodovodné kohútiky, okná, príp. vypnúť elektrické osvetlenie,
     • z učebne odchádzajú ako poslední po skontrolovaní celkového poriadku v triede.

     12. chodiť do školy vhodne, čisto oblečení a upravení, nenosiť do školy cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za stratu cenných vecí, peňazí a iných osobných vecí, ktoré nie sú bezpečne uložené škola neručí. Za cennú vec sa mimo iného  považuje aj mobilný telefón,
     13. po príchode do školy prezuť si čisté prezuvky.  Po príchode na praktické vyučovanie je žiak povinný sa prezuť a prezliecť do určeného pracovného odevu, ktorý si musí udržiavať v čistote a poriadku. Pracovný odev tvoria: montérky alebo plášť, čiapka, pracovné topánky ak to vyžaduje bezpečnosť pri práci tiež ochranné rukavice, okuliare a pod.,
     14. na vybavovanie administratívnych záležitostí využívať len úradné hodiny sekretariátu a výchovného poradcu, mimo vyučovania podľa platného rozvrhu
     15. po skončení vyučovania pod dozorom vyučujúceho vyložiť stoličky, urobiť poriadok v laviciach a v ich okolí, rešpektovať pokyny týždenníkov a vyučujúceho,
     16. v školskej jedálni rešpektovať pokyny vyučujúcich, pokyny pracovníka zodpovedného za čistotu a poriadok. Ďalej sú povinní odnášať zo stolov taniere a príbory, k personálu kuchyne sa správať slušne a zdvorilo.
     17. nahlásiť triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu v databáze administratívnych údajov žiaka (zmena bydliska, mena a pod.),
     18. je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať informácie o návšteve lekára.
     19. zúčastňovať sa vyučovania podľa platného rozvrhu aj po uzavretí klasifikácie v prvom alebo v druhom polroku.

     20. žiadať o uvoľnenie na vyšetrenie lekárom vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa alebo zastupujúceho učiteľa, alebo vedenie školy,


     Povinnosti plnoletých žiakov
     Plnoletí žiaci sú okrem povinností zahrnutých vyššie v článku IV povinní:
     1. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti, zdravotných ťažkostiach alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania,
     2. dokladovať dôvody svojej neprítomnosti v súlade s podmienkami stanovenými v školskom poriadku.
     Za dôvod ospravedlniteľnej absencie sa uznáva

     • choroba,
     • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
     • náhle prerušenie premávky verejnej dopravy,
     • mimoriadne udalosti v rodine (po prinesení dokladu),
     • účasť žiaka na súťažiach.

     Neprítomnosť na vyučovaní, ktoré trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje plnoletý žiak sám písomne, v odôvodniteľných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o jeho chorobe. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží plnoletý študent ako ospravedlnenie potvrdenie od lekára.
     3. oznamovať škole údaje, ktoré sú potrebné k priebehu vzdelávania alebo bezpečnosti študenta a zmeny týchto údajov.

     Článok V

     Povinnosti zákonných zástupcov neplnoletých žiakov


     Zákonní zástupcovia neplnoletých detí sú povinní
     1. zabezpečiť, aby žiak chodil pravidelne do školy,
     2. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
     3. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa určené školským poriadkom,
     4. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálno-vzdelávacie potreby,
     5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
     6. priebežne sa zaujímať o výsledky klasifikácie a správania sa, pravidelne sa zúčastňovať na triednych schôdzkach rady rodičov a na vyzvanie školy sa zúčastňovať na stretnutiach riaditeľa školy a pedagogických pracovníkov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov dieťaťa,
     7. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh vzdelávania, informovať školu o výskyte infekčnej choroby v rodine dieťaťa, resp. v jeho blízkom okolí
     8. dokladovať dôvody neprítomnosti žiaka na vyučovaní v súlade s podmienkami stanovenými školským poriadkom.
     Za dôvod ospravedlniteľnej absencie sa uznáva

     • choroba,
     • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
     • náhle prerušenie premávky verejnej dopravy,
     • mimoriadne udalosti v rodine,
     • účasť žiaka na súťažiach.

     Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka, v odôvodniteľných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca ako ospravedlnenie potvrdenie od lekára.
     9. spolupracovať so školou pri riešení sociálno-patologických javov, prejavov diskriminácie, agresivity a na výzvy školy sa dostaviť na stretnutie s riaditeľom školy a s pedagogickými pracovníkmi.

     Článok VI

     Žiaci majú zakázané:

     1. fajčiť vo všetkých priestoroch školy  a v bezprostrednom okolí školy , ako aj pri činnostiach organizovaných školou (zákon NR SR č 377/2004 Z.z.). V prípade, že žiak bude prichytený pri fajčení, okrem výchovného opatrenia mu môže byť udelená pokuta v zmysle platných predpisov.

     2. počas vyučovania bez súhlasu riaditeľa školy, triedneho učiteľa alebo vyučujúceho opustiť priestory triedy a školy.
     3. cez prestávky opúšťať bez súhlasu  pedagóga budovu školy, telocvičňu ako aj školské pracoviská.
     4. do školy alebo na činnosti organizované školou prinášať, prechovávať, používať a šíriť alkoholické nápoje, akékoľvek druhy legálnych, nelegálnych drog a narkotík akéhokoľvek druhu (omamné látky, psychotropné látky, jedy, chemické látky, atď.).
     5. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie (zbrane, výbušniny, chemikálie, reťaze a iné), tiež veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť spolužiakov na vyučovaní.
     6. nabíjať mobilné telefóny v budove školy, používať na hodinách mobilné telefóny, MP3 prehrávače, walkmany, diskmany... V čase výučby musí byť mobilný telefón vypnutý!

     7. manipulovať s elektrickými spotrebičmi, elektrickým zariadením, manipulovať s poistkami hasiacich prístrojov,
     8. počas vyučovania a školských aktivít zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy bez povolenia vyučujúceho a legálne získané záznamy použiť bez predchádzajúceho súhlasu dotknutých osôb.
     9. umožniť vstup do priestorov školy cudzím osobám.
     10. vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré s ním nesúvisia, našepkávať a odpisovať pri overovaní vedomostí na hodine.
     11. klamať, podvádzať.
     12. akýmkoľvek spôsobom falšovať ospravedlnenky a iné úradné doklady (prepisovanie, dodatočné záznamy, poškodzovanie, používanie falošnej pečiatky lekára, atď. ...).
     13. sťahovať informácie z internetu a zároveň ich vydávať za vlastné.
     14. surfovať po erotických a neetických webových stránkach v priestoroch školy.
     15. propagáciu a činnosť politických strán a hnutí, reklamu, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania.
     16. používať akékoľvek formy šikanovania, rasizmu (slovne, symboly, nápisy), xenofóbie a agresívneho správania sa voči žiakom a zamestnancom školy.
     17. používať vulgárne výrazy v písomnej, ústnej alebo grafickej forme.
     18. používať fyzické útoky, urážlivé prezývky, nadávky, ironizovanie, sexuálne obťažovať, ponižovať, šíriť pornografiu.
     19. nosiť vo vnútorných priestoroch školy čiapky, kukly, kapucne a iným spôsobom zahaľovať identitu žiaka.
     20. úmyselne poškodzovať majetok školy, majetok iných osôb.
     21. v priestoroch školy hrať hry o peniaze.
     22. za mimoriadne závažné porušenie školského poriadku sa považuje aj spáchanie priestupku alebo trestného činu na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

     23. používať rýchlovarné konvice na prípravu nápojov a jedál.

     Článok VII
     Porušenie školského poriadku


     Nedodržiavanie uvedených ustanovení sa chápe ako závažné porušenie školského poriadku, o čom vyhotoví záznam v pedagogickej dokumentácii (triednej knihe) pedagóg, ktorý porušenie zistil. Za tieto porušenia môže byť udelené niektoré z výchovných opatrení, o ktorých rozhodne pedagogická rada:
     a. napomenutie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     b. pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     c. pokarhanie riaditeľom školy
     d. podmienečné vylúčenie zo štúdia,
     e. vylúčenie zo štúdia.

     Článok VIII

     Prevádzka a vnútorný režim školy


     1. Vyučovanie sa začína o 7:00 hod. a prebieha podľa uvedeného časového rozvrhu vyučovacích hodín a prestávok. Vyučovanie končí maximálne ôsmou vyučovacou hodinou.

     2.Žiak prichádza na vyučovanie najneskôr 10 minút pred jeho začiatkom a vchádza do budovy školy vchodom určeným pre vstup žiakov.

     Vchod do budovy školy je otvorený v čase:

     6:50 – 7:00 hod.

     7:40 – 7:55 hod.

     8:35 – 8:40 hod.

     12:15 – 12:45 hod.

     13:30-13:40 hod.

     14:20 – 14:25 hod.

     15:10 – 15:20 hod.

       Pri neskoršom príchode alebo pri skoršom odchode z vyučovania žiak použije vchod pre zamestnancov. Vstup do budovy školy mu bude cez tento vchod umožnený len na základe predloženia potvrdenia o návšteve lekára, meškaní dopravného spoja, písomnej žiadosti rodiča s uvedením dôvodu meškania žiaka na vyučovanie, súhlasu triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo člena vedenia školy. Východ cez tento vchod mu bude umožnený iba

     s priepustkou podpísanou triednym učiteľom, vyučujúcim, členom vedenia školy.
     3. Vyučovanie sa začína hodinou podľa stáleho rozvrhu alebo zmenenou organizáciou vyučovania v danom dni určenou zastupovaním. Informácie o zastupovaní, resp. o zmene organizácie vyučovania podáva triedny učiteľ a sú zverejnené na www.stránke školy.

     4. Žiak môže za deň absolvovať maximálne 8 vyučovacích hodín. Medzi  5. a 6. vyučovacou hodinou je obedňajšia prestávka v trvaní 30 min.

     5. Dvojhodinové semináre, cvičenia, konverzácie, laboratórne práce sa môžu učiť bez prestávky.
     6. V prípade, že žiak svojvoľne opustí priestory školy, čím poruší jej školský poriadok, škola nenesie zodpovednosť za jeho zdravie a bezpečnosť.

     7. V prípade vyučovania hodín telesnej výchovy, ktoré sa uskutočňujú v telocvični, odchádza z budovy školy naraz organizovane s pedagogickým dozorom celá skupina/trieda,
     8. Za priestory školy sa považuje budova školy, telocvičňa, dielne, školská jedáleň, školský internát.
     9. V prípade vyučovania hodín telesnej výchovy, ktoré sa uskutočňujú mimo areál školy (športová hala, štadión, plaváreň), organizovania hromadných kultúrnych akcií, exkurzií a cvičenia na ochranu života a zdravia odchádza naraz organizovane s pedagogickým dozorom celá trieda/skupina.


     Článok IX

     Uvoľňovanie žiakov z vyučovania


     1. Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas podľa platného rozvrhu a zúčastňovať sa na všetkých povinných predmetoch, voliteľných predmetoch, ktoré si zvolili a nepovinných predmetoch, ktoré si zvolili.
     2. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka písomne triedneho učiteľa alebo zastupujúceho triedneho učiteľa, alebo vedenie školy o uvoľnenie z vyučovania, ak je žiak ubytovaný v domove mládeže, informuje o tom vychovávateľa.
     3. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, jeho zákonný zástupca je povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Po návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom.
     4. Neprítomnosť na vyučovaní, ktoré trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak vlastným písomným ospravedlnením, v odôvodniteľných prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o jeho chorobe. Ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak ako ospravedlnenie potvrdenie od lekára.
     5. Za dôvody ospravedlnenia neprítomnosti žiaka na vyučovaní škola považuje choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach.
     6. Ak sa neprítomnosť neplnoletého alebo plnoletého žiaka pre chorobu opakuje, môže triedny učiteľ od žiaka v odôvodniteľných prípadoch vyžadovať potvrdenie o chorobe.
     7. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosť pre chorobu.
     8. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v bodoch 2, 3, 4 a po návrate na vyučovanie je povinný ihneď predložiť vyučujúcemu potvrdenie od lekára alebo písomný, úradne potvrdený doklad o dôvode neúčasti na vyučovaní.
     9. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť neplnoletého žiaka len na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom. Plnoletý žiak ospravedlňuje svoju neprítomnosť potvrdením od lekára alebo vlastným písomným ospravedlnením.
     10. Ak triedny učiteľ alebo vyučujúci neuzná dôvody absencie alebo spôsob ospravedlnenia, hodiny sa považujú v zmysle platného školského poriadku za neospravedlnené.
     11. Riaditeľ strednej školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením, na základe posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.
     12. Oslobodený žiak sa zúčastňuje vyučovacích hodín predmetov, z ktorých je oslobodený, okrem prípadu písomného uvoľnenia z prvých a posledných hodín v jeho rozvrhu uvedeného v rozhodnutí.
     13. Ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ strednej školy na žiadosť plnoletého žiaka alebo na žiadosť zákonného zástupcu po odporúčaní príslušného lekára zdravotne znevýhodnenému alebo dlhodobo chorému žiakovi prípravu a vykonanie skúšok.
     14. Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. Súčasne s povolením vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu dohodne riaditeľ školy so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu, ktoré musia byť v súlade so schváleným školským vzdelávacím programom a sú záväzné pre obe strany. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Individuálny učebný plán schvaľuje riaditeľ školy.

     15. Ak žiak alebo niektorá z osôb žijúca s ním alebo v jeho okolí ochorie na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi to okamžite jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám triednemu učiteľovi.
     18. Žiaka možno v nevyhnutných prípadoch uvoľniť z vyučovania:
     a./ na 1 až 2 vyučovacie hodiny vyučujúci
     b./ na 3 vyučovacie hodiny až 3 vyučovacie dni triedny učiteľ
     c./ na 4 a viac vyučovacích dní na základe jeho písomnej žiadosti riaditeľ školy.
     16. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 50% a viac z plánovaných hodín za klasifikačné obdobie, môže riaditeľ školy na návrh vyučujúceho nariadiť klasifikáciu na základe vykonania komisionálnej skúšky.
     Termín skúšky

     - za prvý polrok je najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka,

     - za druhý polrok posledný augustový týždeň školského roka a v dňoch určených riaditeľom školy.

     17. Chorý žiak je povinný liečiť sa. V tomto čase nemôže dochádzať na vyučovanie. Príchodom do školy sa ruší jeho ospravedlnenka na ďalšie dni.
     18. Komisionálne skúšky, o ktoré požiada žiak alebo jeho zákonný zástupca, povoľuje riaditeľ školy iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.
     19. Oneskorený bezdôvodný príchod do školy na vyučovaciu hodinu je porušením školského poriadku. Je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom.

     20. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je závažným porušením školského poriadku. Je dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom školy. Každé výchovné opatrenie musí byť oznámené zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletému žiakovi preukázateľným spôsobom.
     21. Každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní rieši triedny učiteľ.

     Článok X

     Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne


     1. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku školského roka, žiak sa za 1. polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí termín na jeho vyskúšanie, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia ukončila najneskôr do 2 mesiacov po skončení prvého polroka.
     2. Ak nie je možné žiaka klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku školského roka, žiak sa za 2. polrok neklasifikuje. Riaditeľ školy určí termín na jeho vyskúšanie, a to v poslednom augustovom týždni školského roka v dňoch určených riaditeľom školy.
     3. Komisionálna skúška v náhradnom termíne sa môže uskutočniť len na základe podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka riaditeľovi školy.
     4. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky (u neplnoletých žiakov žiadajú ich zákonní zástupcovia),
     Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z daného predmetu už klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky. Riaditeľ strednej školy môže nariadiť komisionálne skúšanie žiaka na vlastný podnet.
     5. Ak je vyučujúci riaditeľom školy, o preskúšanie žiaka môže zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak požiadať Prešovský samosprávny kraj.
     6. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľ školy okrem bodu 5.

     Článok XI
     Opatrenia vo výchove a klasifikácia správania


     1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo ocenenie.
     2. Žiakom možno za závažné previnenia uložiť niektoré z týchto výchovných opatrení na posilnenie disciplíny:
     a) napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa,
     b) pokarhanie od riaditeľa školy,
     c) ak splnili povinnú školskú dochádzku, môže im riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade uložiť aj podmienečné vylúčenie zo štúdia alebo vylúčenie zo štúdia. Výchovné opatrenia sa môžu ukladať do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel príslušný pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ strednej školy vydá rozhodnutie o vylúčení žiaka zo štúdia. Výchovné opatrenia rieši pedagogická rada školy. Opatrenia (napomenutie až podmienečné vylúčenie – podľa závažnosti priestupku) pedagogickej rade predkladá a navrhuje triedny učiteľ na základe zápisov v pedagogickej dokumentácii alebo ten, kto priestupok zistil. Mimoriadne závažné porušenia a návrhy na riešenie mimo plánovaných pedagogických rád je potrebné zapísať do pedagogickej dokumentácie (triedna kniha – denník praktického vyučovania) a nahlásiť nadriadenému zástupcovi riaditeľa školy, ktorý rieši skutočnosť s riaditeľom.

     Výchovné opatrenia za previnenia voči ustanoveniam Školského poriadku školy, ktoré boli zaznamenané v pedagogickej dokumentácii alebo v dokumentácii výchovného poradcu :


     1-3 záznamy - napomenutie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     4-5 záznamov - pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     6-9 záznamov - pokarhanie riaditeľom školy
     10 a viac záznamov –pedagogická rada rieši podmienečné vylúčenie

     Pre dvojročný učebný odbor platí táto stupnica:

     1 - 5 záznamov - napomenutie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     6-8  záznamov - pokarhanie triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy
     9-12 záznamov - pokarhanie riaditeľom školy
     viac ako 13 záznamov - pedagogická rada rieši podmienečné vylúčenie

     Porušenia zákazov z článku VI, ktoré je možné riešiť v priestupkovom alebo trestnom konaní sú mimoriadne závažným porušením školského poriadku školy a sú dôvodom na výchovné opatrenia v súlade s klasifikačným poriadkom:
     - 1. porušenie – pokarhanie riaditeľom školy
     - 2. porušenie – podmienečné vylúčenie zo školy
     - 3. porušenie – vylúčenie zo školy

     pozn. ak žiakovi bolo udelené výchovné opatrenie nižšieho stupňa za iný priestupok, udelí sa vyšší stupeň výchovného opatrenia
     3. Ak žiak svojím správaním a agresívne ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor.
     4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.
     5. Správanie sa klasifikuje na konci klasifikačného obdobia (1. a 2. polrok). Zohľadňuje sa plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka:

     • stupňom 1 sa hodnotí žiak, ktorý dodržiava ustanovenia školského poriadku, ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení,
     • stupňom 2 sa hodnotí žiak, ktorému v klasifikačnom období bolo udelené výchovné opatrenie – pokarhanie na úrovni triedneho učiteľa,
     • stupňom 3 sa hodnotí žiak, ktorému v klasifikačnom období bolo udelené výchovné opatrenie – pokarhanie od riaditeľa školy,
     • stupňom 4 sa hodnotí žiak, ktorému v klasifikačnom období bolo udelené výchovné opatrenie – podmienečné vylúčenie zo štúdia.

     Článok XII
     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi a pred prejavmi diskriminácie, nepriateľstva alebo násilia


     1. Žiaci sú povinní dodržiavať školský poriadok, predpisy a pokyny školy na ochranu zdravia a bezpečnosti, s ktorými boli oboznámení.
     2. Zákonní zástupcovia žiaka alebo plnoletý žiak sú povinní informovať triedneho učiteľa o zmene zdravotnej spôsobilosti a zdravotných problémoch alebo o závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vzdelávanie.
     3. Žiaci sú povinní ohlásiť každý úraz príslušnému vyučujúcemu a vedeniu školy. Musí sa urobiť záznam do knihy úrazov, prípadne vyplniť predpísané formuláre. Ošetrenie a vyplnenie záznamov zaistí pracovník, ktorý bol svedkom alebo sa o úraze dozvedel ako prvý.
     4. Z bezpečnostných dôvodov sa žiaci nesmú šmýkať po zábradlí v budove školy, vykláňať sa z okien, vyhadzovať predmety z okna a sadať na okenné parapety či výhrevné telesá.
     5.. V predmete telesná výchova môže riaditeľ školy oslobodiť žiaka z vyučovania na základe písomného odporučenia odborného lekára. Žiak nie je z predmetu klasifikovaný.
     6. Škola zabezpečuje podmienky pre skoré poskytnutie prvej pomoci. Zodpovedá za vhodné umiestnenie lekárničiek. Rovnako zaistí, aby sa so zásadami poskytovania prvej pomoci oboznámili žiaci a všetci zamestnanci školy. Podľa závažnosti úrazu a s ohľadom na vek zraneného žiaka zaistí škola jeho doprovod do zdravotníckeho zariadenia alebo ošetrenie odborným lekárom. O udalosti a poskytnutých opatreniach informuje zákonného zástupcu žiaka.
     7. Škola zaistí, aby boli žiaci poučení o možnom ohrození zdravia a bezpečnosti pri všetkých činnostiach, ktoré sú súčasťou vzdelávania. Dokladom o prevedenom poučení je záznam o poučení Pokiaľ to stanovia predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia alebo ak je odôvodniteľné riziko činnosti, môžu sa znalosti žiaka aj preveriť. Žiaci, korí neboli v škole v čase poskytovania informácií prítomní, musia byť poučení v náhradnom termíne a treba urobiť o tom zápis.
     8. Zástupca riaditeľa školy zabezpečí rozvrh dozorov nad žiakmi a vyvesí ho na takom mieste, aby sa dalo pri kontrolnej činnosti ľahko zorientovať, ktorý pedagogický pracovník dozor vykonáva. Dozor v škole vykonávajú pedagogickí pracovníci pred vyučovaním a počas prestávok medzi dvoma vyučovacími hodinami. Dozor sa začína o 6:50 hod. a končí prestávkou po 8 vyučovacej hodine.

     9. Pedagogickí pracovníci vykonávajú podľa pokynov riaditeľa školy dozor aj mimo školy, napr. na kurzoch ochrany človeka a prírody, na exkurziách a výletoch, pri účasti na súťažiach a na iných akciách organizovaných školou. Pri aktivitách konaných mimo školy ich účastníci v ubytovacích priestoroch dodržujú všetky predpisy slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia a predpisy o požiarnej ochrane platné v týchto objektoch. Žiaci dodržiavajú režim dňa a pokyny vydané do doby nočného pokoja. Pedagogickí pracovníci sú povinní oboznámiť žiakov s potrebnými pokynmi a kontrolujú ich dodržiavanie. Vedúci akcie rozhodne o spôsobe kontroly žiakov v dobe nočného pokoja.
     10. Bezpečnosť žiakov na hodinách telesnej výchovy zabezpečuje pedagogický pracovník počas celého vyučovania. Vydáva jasné, presné a zrozumiteľné povely a pokyny, kontroluje bezpečnosť a funkčnosť náradia v telocvični. Prihliada na fyzickú vyspelosť žiakov, na ich vek a predchádzajúce skúsenosti. Počas lyžiarskych a plaveckých kurzov, turistických akcií či účelových cvičení sa žiaci riadia pokynmi vyučujúcich a dodržiavajú interné pravidlá vypracované pre tieto akcie. Vedúci kurzu zodpovedá za to, aby boli žiaci poučení o bezpečnosti na tomu určenom formulári.
     11. Na zahraničné exkurzie škola zaradí medzi účastníkov len tých žiakov, ktorí predložia písomný súhlas zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka a majú uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu na území príslušného štátu a poistenie liečebných nákladov v zahraničí alebo v prípade exkurzie do členských štátov Európskej únie majú Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo potvrdenie nahradzujúce tento doklad.
     12. Úrazy žiakov – za úraz žiaka sa nepovažuje ten úraz, ktorý sa mu stane na ceste do školy a späť alebo na ceste tam a späť na miesto aktivity, ktoré bolo určené ako priestor na mimoškolskú aktivitu organizovanú mimo školy.
     O úraze neplnoletého žiaka informuje škola zákonného zástupcu neplnoletého žiaka a poisťovňu, v ktorej sú žiaci školy poistení pre prípad svojej zodpovednosti za škodu vzniknutú na zdraví žiaka. Škola zodpovedá v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi za škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku úrazu. Spôsob a náhradu škody prejedná škola so zákonnými zástupcami žiaka alebo s plnoletým žiakom.
     13. V škole sú neprípustné prejavy šikanovania, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, vandalizmu a brutality. Porušovanie zásad spoločenského správania sa je v rozpore so školským poriadkom.

     Článok XIII
     Podmienky nakladania s majetkom, ktorý:

     A. škola spravuje
     1. Žiaci sú povinní ohľaduplne užívať školské zariadenie, t.j. šetrne zaobchádzať s audiovizuálnymi pomôckami v triede, s knihami a školskými učebnými pomôckami. V prípade poškodenia alebo straty ich musia finančne odškodniť. Žiaci nesmú ničiť lavice, steny, žalúzie na oknách.
     2. Žiaci sú povinní všetky spôsobené či zistené škody na majetku školy okamžite nahlásiť vyučujúcemu na hodine.
     3. Žiaci nemôžu manipulovať s ventilmi ústredného kúrenia, s poistkami hasiacich prístrojov. Ich povinnosťou je hlásiť každé poškodenie v inventári školy.
     4. Každý žiak je zodpovedný za škody, ktoré spôsobil svojou nepozornosťou či úmyselne, preto od neho (v prípade plnoletého žiaka) alebo od jeho zákonného zástupcu bude škola vyžadovať náhradu za škodu v plnej výške.

     B. je osobným vlastníctvom žiaka
     1. Žiak zodpovedá za vlastné peniaze a niektoré drahšie predmety (mobilný telefón, hodinky, kalkulačka, oblečenie, topánky a pod.), ktoré má pri sebe, v lavici, vo vaku alebo v odevoch. V prípade potreby, napríklad na hodinách telesnej výchovy, ich treba uložiť u vyučujúceho.
     2. Škola za stratené veci zodpovedá len v prípadoch, ak boli zverené do úschovy pedagogickému pracovníkovi školy a niekto ich násilne odcudzil z uzamknutého priestoru v škole.
     3. Nájdené veci žiaci odovzdajú v kancelárii sekretariátu školy.

     Článok XIV
     Podmienky práce na počítačoch v učebniach informačno–komunikačných technológií (IKT)


     1. Platí prísny zákaz:

     • konzumácie jedál a nápojov,
     • akéhokoľvek zasahovania do hardwaru, softwaru a konfigurovania počítačov,
     • hrania počítačových hier,
     • inštalácie vlastných programov,
     • surfovania po erotických a neetických stránkach.

     2. Žiaci, ktorí majú záujem pracovať na počítači v mimovyučovacom čase, budú môcť túto prácu vykonávať v čase a učebni počas práce internetového a počítačového krúžku, za prítomnosti pedagóga, ktorý tento krúžok vedie.

     3. Žiaci sa pred začiatkom používania počítača musia zapísať do zošita prideleného ku každému počítaču. Tento zápis slúži na identifikáciu používateľa počítača v konkrétnom čase a tiež týmto zápisom žiak potvrdzuje kompletnosť počítača a všetkých jeho súčastí, tiež jeho funkčnosť.

     4.  Ak žiak zistí poškodenie počítača alebo jeho súčastí, resp. jeho nefunkčnosť, je povinný o tejto okolnosti informovať pedagóga.

     5. Žiaci, ktorí nebudú rešpektovať uvedené zásady, budú mať zakázané vstupovať do učební IKT.

     Článok XV

     Organizácia exkurzií a výletov, telovýchovných kurzov


     Pri organizácii exkurzií a výletov platia nasledujúce pravidlá:
     1. Exkurzie sú súčasťou výchovy a vzdelávania, za ich úroveň je zodpovedný vyučujúci, ktorého učebný predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.
     2. Exkurzia či výlet musia byť zapracované do plánu práce predmetovej komisie alebo do plánu triedneho učiteľa. Riaditeľ školy ich na začiatku školského roka schvaľuje v súlade s učebnými osnovami a časovo-tematickými plánmi daného predmetu.
     3. Organizátori mimoškolskej aktivity musia odovzdať riaditeľovi školy alebo ním poverenému ZR najneskôr 1 deň pred danou aktivitou

     • návrh na organizáciu hromadnej školskej akcie s podrobným časovým a obsahovým plánom,
     • zoznam účastníkov aktivity s podpisom bezpečnosti a ochrany zdravia pri mimoškolskej aktivite.

     4. Pri exkurziách žiakov, lyžiarskych kurzoch, plaveckých kurzoch,  kurze ochrany života a zdravia platia osobitné bezpečnostné predpisy, s ktorými sú žiaci aj ich zákonní zástupcovia oboznámení a berú na vedomie svojimi podpismi. Poučenia o bezpečnosti organizátor exkurzie neodovzdáva riaditeľovi školy, ale ich má k dispozícii ešte 1 mesiac po skončení exkurzie.
     5. Účastníci exkurzie musia rešpektovať pokyny školy pri organizácii výletov alebo exkurzie, ktorých znenie podpisuje účastník exkurzie aj jeho zákonný zástupca.
     6. Správanie žiaka na mimoškolských akciách je súčasťou celkového hodnotenia žiaka včítane klasifikácie zo správania sa na vysvedčení.
     7. Prechod žiakov na miesto vyučovania či iných akcií mimo budovy školy

     • buď žiakov sprevádza učiteľ, žiaci sa riadia pravidlami cestnej premávky a jeho pokynmi.
     • alebo žiaci, po predchádzajúcej dohode s učiteľom vykonávajúcim pedagogický dozor, prichádzajú na miesto akcie sami. Akcia končí udelením rozchodu žiakom pedagogickým zamestnancom vykonávajúcim dozor. O mieste začiatku a konca akcie budú žiaci informovaní učiteľom vykonávajúcim dozor  minimálne 1 deň vopred

     8. Pri akciách konaných mimo miesta, na ktorom škola uskutočňuje vzdelávanie, nesmie na jednu osobu zaisťujúcu bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov pripadnúť viac ako 25 žiakov1).

     9. Ak sa exkurzia, školský výlet alebo iná školská akcia uskutočňuje v mieste, na ktoré sa žiaci dopravujú dopravnými prostriedkami, musia žiakov v každom dopravnom prostriedku sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram akcie musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia žiakov aj vodiča.

     10. Na výletoch možno povoliť kúpanie len na kúpaliskách schválených príslušným okresným hygienikom (resp. príslušným ÚVZ). Pri kúpaní v prírodných tokoch musí byť priestor vopred preskúmaný a vyhradený. Kúpanie na nebezpečných prírodných tokoch je zakázané. Žiaci, ktorí nevedia plávať, sa môžu zdržiavať výlučne v priestore označenom pre neplavcov pod vedením inštruktora. Pri plaveckom výcviku alebo pri kúpaní sa v hlbokej vode môže do vody vstúpiť najviac 10 žiakov1) pod dozorom jedného učiteľa/inštruktora/. Pri kúpaní musí dozor zabezpečovať osoba, ktorá vie plávať a poskytnúť prvú pomoc.

     11. Lyžiarske družstvo jedného pedagogického zamestnanca tvorí najviac 15 žiakov1)


     Článok XVI

     Účasť žiakov na súťažiach


     1. Podľa § 153 bod 2 zákona č.245/2008 Zz. umožňuje riaditeľ školy žiakovi účasť na súťažiach.
     2. Pri zapojení školy do súťaže bezpečnosť a ochranu žiaka v čase dopravy na súťaž zaisťuje vysielajúca škola, pokiaľ sa nedohodne so zákonným zástupcom žiaka inak. V priebehu súťaže zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka organizátor.

     Článok XVII
     Záverečné ustanovenie


     1. Triedny učiteľ zaistí preukázateľne zoznámenie žiakov a zákonných zástupcov neplnoletých žiakov s uvedeným školským poriadkom. Jeho dodržiavanie je záväzné, v prípade porušenia budú vyvodené dôsledky a výchovné opatrenia podľa školských predpisov.
     2. Uvedený školský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia v pedagogickej rade školy. Školský poriadok môže byť aktualizovaný a doplňovaný.

      

     Článok XVIII
     Platnosť

     Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 1.septembra 2020.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Poprade , 27. augusta  2020                                ……………………………………………..

                                                                                         Mgr. Vasil Kuzmaik – riaditeľ SOŠ RaS

      

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1. Vyhláška č. 65/2015 Z.z.  o stredných školách

     Príloha č. 1

     Dohoda medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok a šikanovania

     Riaditeľstvo školy Stredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad uzatvára dohodu s rodičmi (zákonnými zástupcami)................................................................................................................................... študenta.........................................................................................................................................trieda .........................   školský rok..............................................................................................   tr. učiteľ........................................................................................................................................

     Dohoda sa týka vymedzenia právomoci riaditeľstva uvedenej školy v smere k študentovi v oblasti návykových látok vychádzajúcich z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školy a školské zariadenia a z Národného programu boja proti drogám.

     1. Učitelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa a v prípade oprávneného podozrenia zo zanedbávania, fyzikého alebo psychického týrania, šikanovania alebo v prípade účasti študenta na šikanovaní, užívaní drog, škola bezodkladne požiada o spoluprácu odbor sociálnych vecí príslušného OÚ resp. KÚ. V prípade ohrozenia života dieťaťa je škola povinná a oprávnená konať priamo a zabezpečiť zdravotnícke ošetrenie.

     2. Podľa platného školského a vnútorného poriadku, ktorý vychádza z Trestného zákona je v priestoroch školy a DM zakázané:

     1. prechovávanie, užívanie, predávanie i poskytovanie návykových látok (alkohol, tabak, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy) ako aj ich výroba (včítane surovín na ich výrobu)
     2. propagovať alebo inak šíriť toxikomániu
     3. šikanovať, týrať fyzicky alebo psychicky spolužiakov alebo ich vystavovať inému druhu  násilia
     4. propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie

     3. V prípade podozrenia na užitie akejkoľvek návykovej látky (drogy) v záujme ochrany Vášho dieťaťa, škola navrhuje nasledovný postup:

     1. okamžité upovedomenie rodičov
     2. odobrať moč na toxikologické vyšetrenie
     3. v prípade pozitívnych výsledkov sa odporúča rodičom spoluprácu s odbornými inštitúciami (lekár – odborník, psychológ)
     4. v prípade odmietnutia odberu sa bude podozrenie na užitie drogy považovať za opodstatnené a riaditeľstvo bude postupovať podľa vypracovaného postupu zakotveného v školskom poriadku

     4. Beriem na vedomie, že náklady spojené s prepravou do zdravotníckeho zariadenia a zdravot. starostlivosť spojené s predmetným činom hradí zákonný zástupca.

     5. Rodičia i študent boli oboznámení s postupom pri výskyte fajčenia, alkoholu, nelegálnych drog a šikanovania.

      

      

     ..........................................               ..........................................         ..........................................

            podpis riaditeľa                              podpis rodičov                               podpis študenta

      

      

      

     v ....................................                                                             dátum.........................................