Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola remesiel a služieb, Okružná 761/25, 05801 Poprad
Adresa školyOkružná 761/25, Poprad
Telefón+421 052 7721876
E-mailriaditel@sos-pp.vucpo.sk
WWW stránkahttps://sospp.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Vasil Kuzmiak  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 356

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I.A25
I.B23
I.C22
I.D23
II.A16
II.B31
II.C30
III.A16
III.B20
III.C30
IV.A18
I.S26
II.S28
I.K0

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A  
I.B  
I.C  
I.D3686 F stavebná výroba 
II.A  
II.B3678 H inštalatér 
II.C  
III.A  
III.B  
III.C  
IV.A  
I.S  
II.S  
I.K7922D90 základná škola 2. stupeň 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADKANJANJ1ANJ2APEAPE1APIARCASVBAKBAK1BEKBIOBIO1CVM
I.A2,612,6             
I.B 2,77             
I.C 3,08             
I.D               
II.A 2             
II.B 2,77             
II.C 3,12             
III.A 3,56    3        
III.B 3,78             
III.C 3,26             
IV.A 3,15    3,42        
I.S 3,42             
II.S 4,81     4,5   4,61   
I.K 3,21          3,87  

TriedaCVM1CZOCUCCSJCSJ1CSJ2DASDNVDEJDEJ1EKLEKCEKCEKOEKO1
I.A             2,67 
I.B             2,74 
I.C             3,18 
I.D               
II.A             2,11 
II.B             2,03 
II.C             3,17 
III.A        2,81    3,57 
III.B               
III.C               
IV.A             3,58 
I.S               
II.S               
I.K        3,67      

TriedaEPOEKRERPESOEZAETVETV1EIPFIAFRJFYZFYZ1FYSGEGGOR
I.A   2,57 1    2,43    
I.B     1,5         
I.C     1,6         
I.D     2,71         
II.A   1,861,291         
II.B               
II.C               
III.A    3,33          
III.B          3,05    
III.C          2,94    
IV.A               
I.S3,433,42        3,19    
II.S44,56        4,61    
I.K          3,13  3,07 

TriedaHOGHVYHOSCHECHE1IKTIKTINFINF1INF2IVPIVP1KLAKOCKAJ
I.A   2,92   2,4       
I.B               
I.C               
I.D               
II.A   1,94           
II.B               
II.C               
III.A   3,38           
III.B       2,91       
III.C       2,44       
IV.A   3,08 2,33        2,75
I.S       3,23     3,21 
II.S             4,61 
I.K   3,07   3       

TriedaKAJKAJKNJKNJKNJKRJKRJKRJKFJMNZMKTMKT1MATMAT1MTE
I.A            2,96  
I.B            3,09 2,83
I.C            3,61 3,23
I.D            4,17  
II.A            2,31  
II.B            2,94 3,61
II.C            3,47 3,17
III.A            3,5  
III.B               
III.C               
IV.A  2,5         3,17  
I.S            3,69  
II.S            4,57  
I.K            3,53  

TriedaMTE1NBVNBV1NASNEJNEJNEJOBNOBN1OBKOCHPRXPRXPRXPRX
I.A 1,33        3,06    
I.B 1,93   2,6 1,78       
I.C 1,67   3,3 2,23       
I.D 1,88     3,13       
II.A 1,1     1,06  2,78    
II.B               
II.C     4         
III.A          3,14    
III.B    2,542,54         
III.C    2,252,15         
IV.A    44    3,33    
I.S     4,29 3,08   3,04   
II.S    4,254,25 2,04   3,18   
I.K       3,2       

TriedaODKODKOVYOVY1OVY2ODYODY1PTKPIAPIAPČMS CROIP BOOIP ekoOIP MHTOIP OaP
I.A  1,48            
I.B 3,31,48            
I.C 3,392,59            
I.D  3,22            
II.A  1,5            
II.B 2,061,32            
II.C 3,132,17            
III.A  2,43    2,89 2,89     
III.B 3,273            
III.C 2,751,44            
IV.A  2,67    3,71 3,67     
I.S               
II.S               
I.K               

TriedaOIP OPOIP stavOIP strojPRNPRBPLZPIBPGKPGK1RUJRUJ1RUJ2SEPSEMESI
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A               
II.B               
II.C               
III.A               
III.B    3          
III.C               
IV.A               
I.S      3,26        
II.S      4,33        
I.K               

TriedaSJLSLCKMMSPSSRBSRB 1SPRSMESAVSTKSTK1STLSTSSTTSRZ
I.A2,48 2,5   1,12      3,29 
I.B3,04     1,04  3,09     
I.C3,05     1,64  3,41     
I.D4,3     1,61        
II.A1,63 1,67   1        
II.B2,26     1,1  2,42     
II.C3,53     1  3,13     
III.A3,13     1,63        
III.B3,27     1,27        
III.C2,63     1,06        
IV.A2,94     1,28        
I.S3,5      3,63       
II.S4,46   3,29          
I.K3,4              

TriedaSEETNITPVTICTRNTHDTEATCRTOHTECTEC1TEC2TOOTOPTLO
I.A    2,14          
I.B         2,74     
I.C         3,27     
I.D         3,61     
II.A    1,29        1,57 
II.B         2,71     
II.C         3,63     
III.A             3 
III.B         3,18     
III.C         3,5     
IV.A2,83            3,33 
I.S 4,1444        3,43 3,32
II.S 4,43,94,1        4,5 4,33
I.K     2,67   2,67     

TriedaTSVTSV1TSV2TEVTEV1TEV2OIT ekoOIT BOOIT MHTOIT OaPOIT OPOIT stavOIT strojTVZTOZ
I.A1            2,44 
I.B1,3              
I.C1,59              
I.D2,3              
II.A1            2,33 
II.B1,16              
II.C1,77              
III.A1,38            3,29 
III.B2,23              
III.C1,06              
IV.A1,61            3 
I.S2,62              
II.S1,21              
I.K               

TriedaTOZ1TSTUCTUSPUSP1USP1USP2VMRVMRVPDVYTVTOVTO1VKSVBN
I.A               
I.B               
I.C               
I.D               
II.A               
II.B               
II.C              3,19
III.A  3            
III.B               
III.C               
IV.A  3,67            
I.S 3,26         3,27 3,86 
II.S           4,36 4,4 
I.K               

TriedaZEKZAEZLRZPR
I.A 2,573 
I.B    
I.C    
I.D    
II.A    
II.B    
II.C    
III.A    
III.B    
III.C    
IV.A    
I.S    
II.S    
I.K    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A25161710110
I.B23431510100
I.C221516001400
I.D23101390450
II.A1666401000
II.B31322510110
II.C30312150000
III.A1603940430
III.B20251050600
III.C30162230010
IV.A18121052500
I.S26221392000
II.S28008201000
I.K000000000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Architektúra - dom, byt, záhrada19 Ing. Tatiana Čendulová
Futbalový krúžok19 Mgr. Peter Olekšák
Hasičský šport16 Ing. Lucia Gališinová
Internet - práca s multimédiami21 Mgr. Zuzana Presperinová
Kondičná kulturistika17 Mgr. Viktor Rusiňák
Krúžok odborno-tvorivej činnosti20 Ing. Milada Babničová
Matematický krúžok14 Mgr. Jaromíra Murínová
Práce na záhrade25 Ing. Milan Ridzik
Účtujeme hrou16 Ing. Katarína Omámiková
Žurnalistický krúžok14 PaedDr. Kvetoslava Kruliacová

Záver

Vypracoval: Mgr. Vasil Kuzmiak

V Poprade, 4. júla 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: