• Podmienky prijatia žiakov do 1. ročníkov študijných a učebných odborov pre školský rok 2022/2023

    •  

     Podmienky prijatia

     žiakov do 1. ročníkov študijných a učebných odborov

      pre školský rok 2022/2023

      

     I.

     Riaditeľ Strednej odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25 v Poprade, v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určuje tieto podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníkov študijných a učebných odborov pre školský rok 2022/2023:

      

     V školskom roku  2022/2023 otvárame nasledujúce študijné a učebné odbory:

      

     A. Študijné odbory – štvorročné štúdium

      

     Študijný odbor

     Počet tried

     Počet žiakov

     244700 K mechanik hasičskej techniky

      

     1

     8

     644200 K obchodný pracovník

     12

     366700 K technik vodár vodohospodár

     8

      

     Podmienkou pre prijatie na štvorročné štúdium v študijnom odbore je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona č. 245/2008 ) , splnenie podmienok prijímacieho konania a to, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Uchádzači o štúdium, ktorí v externom „Testovaní9“ dosiahnu úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne, budú prijatí bez prijímacej skúšky.

      

     Poradie ostatných prijímaných študentov bude zostavené z uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku  na základe bodového hodnotenia za splnenie jednotlivých kritérií pre prijatie.

      

      

     Kritériá pre prijatie vychádzajú:

     1. Z výsledkov prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
     2. Z dosiahnutého priemeru prospechu za polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
     3. Za podanie prihlášky na dva odbory v našej škole  - (na dva rôzne študijné/učebné odbory v prvom a druhom termíne).
     4. Z účasti v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s vyučovacími predmetmi slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, telesná a športová výchova, technika
     5. Zo známky zo správania v 1.polroku 9. ročníka ZŠ

      

     Žiak môže získať maximálne 90 bodov (50 bodov za výsledky prijímacej skúšky, 10 bodov za priemerný prospech za 2. polrok 8. ročníka ZŠ, 10 bodov za priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ, 10 bodov za podanie prihlášky na dva odbory  v našej škole, 5 bodov za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza  a 5 bodov za známku zo správania).

      

      

     1. Prijímacia skúška

      

                 Bude sa konať písomnou formou z predmetov slovenský jazyk a literatúra (trvanie 60 minút, maximálne možno získať 25 bodov) a z matematiky (trvanie 60 minút, maximálne možno získať 25 bodov).

                 U žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.

      

     Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku ak dosiahne v každom predmete prijímacej skúšky samostatne najmenej 13 bodov.

      

      

     1. Priemerný prospech v ZŠ

     Bude bodovaný nasledovne ( zvlášť za 2. polrok 8. ročníka a zvlášť za 1. polrok 9. ročníka).

      

     priemer

     1,00-1,50

     1,51-2,00

     2,01-2,25

     2,26-2,50

     2,51-2,80

     2,81-3,00

     3,01-3,20

     horší ako 3.21

     body

     10

     8

     6

     5

     4

     3

     2

     0

      

     Poznámka: slovné hodnotenie z niektorého vyučovacieho predmetu sa bude prepočítavať na známky nasledovne.

     Hodnotenie predmetu:

        „ aktívne absolvoval“ –  na stupeň hodnotenia „výborný“

        „ absolvoval“ – na stupeň  hodnotenia „chválitebný“

        „ neabsolvoval“  - na stupeň hodnotenia „nedostatočný“.

      

     1. Za podanie prihlášky na dva odbory v našej škole  - (na dva rôzne študijné/učebné odbory v prvom a druhom termíne) - pripočíta sa 10 bodov.

      

           4. Za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich  s vyučovacími predmetmi slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, fyzika, telesná a športová výchova a  technika bude žiakovi pripočítaných 5 bodov.

      

      

     1. Za známku zo správania v 1.polroku 9. ročníka

      

     Veľmi dobré             + 5 bodov

     Uspokojivé               + 1 bod

     Menej uspokojivé     -  2 body

     Neuspokojivé            - 5 bodov

      

     V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú použité ďalšie pomocné kritéria v tomto poradí:

     • výsledky prijímacej skúšky z matematiky
     • výsledky  prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
     • vyšší počet bodov za študijné výsledky
     • vyšší počet bodov za známku zo správania

      

      

     B. Učebné odbory – trojročné štúdium

      

     Učebný odbor

     Počet tried

     Počet žiakov

     3355 00 H stolár

      

     1

     8

     3661 00 H murár

     8

     3663 00 H tesár

     8

     3678 00 H inštalatér

     1

     22

      

      

       

     Podmienkou pre prijatie na trojročné  štúdium v jednotlivých učebných odboroch je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ ( získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b) Zákona č. 245/2008 ) , splnenie podmienok prijímacieho konania, potvrdenie o splnení zdravotných požiadaviek kladených na uchádzačov o štúdium odborov murár a tesár,  a to, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

      

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

      

     Poradie prijímaných študentov bude zostavené zo žiakov na základe bodového hodnotenia za splnenie jednotlivých kritérií pre prijatie.

      

     Kritériá pre prijatie vychádzajú:

      

     1. Z dosiahnutého priemeru prospechu za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
     2. Za podanie prihlášky na dva odbory v našej škole  - (na dva rôzne študijné/učebné odbory v prvom a druhom termíne).
     3. Z účasti v  predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s vyučovacími predmetmi  slovenský jazyk a literatúra,  matematika, fyzika, telesná a športová výchova, technika

      

     1. Zo známky zo správania v 1.polroku 9. ročníka

      

      

     Žiak môže získať maximálne 40 bodov ( 10 bodov za priemerný prospech za 2. polrok 8. ročníka, 10 bodov za priemerný prospech za 1. polrok 9. ročníka, 10 bodov za podanie prihlášky na dva odbory v našej škole, 5 bodov za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza a 5 bodov za známku zo správania).

      

     1. Priemerný prospech v ZŠ

     Bude bodovaný nasledovne ( zvlášť za 2. polrok 8. ročníka a zvlášť za 1. polrok 9. ročníka).

      

     priemer

     1,00-1,50

     1,51-2,00

     2,01-2,25

     2,26-2,50

     2,51-2,80

     2,81-3,00

     3,01-3,20

     horší ako 3,21

     body

     10

     8

     6

     5

     4

     3

     2

     0

      

     Poznámka: slovné hodnotenie z niektorého vyučovacieho predmetu sa bude prepočítavať na známky nasledovne.

     Hodnotenie predmetu:

        „ aktívne absolvoval“ –  na stupeň hodnotenia „výborný“

        „ absolvoval“ – na stupeň  hodnotenia „chválitebný“

        „ neabsolvoval“  - na stupeň hodnotenia „nedostatočný“.

      

     1. Za podanie prihlášky na dva odbory v našej škole  - (na dva rôzne študijné/učebné odbory v prvom a druhom termíne)pripočíta sa 10 bodov

      

     1. Za účasť v predmetových olympiádach a školských súťažiach súvisiacich s vyučovacími predmetmi  slovenský jazyk a literatúra, matematika, fyzika, telesná a športová výchova a technika bude žiakovi pripočítaných 5 bodov.

      

     1. Za známku zo správania v 1.polroku 9. ročníka

      

     Veľmi dobré             + 5 bodov

     Uspokojivé               + 1 bod

     Menej uspokojivé     -  2 body

     Neuspokojivé            - 5 bodov

     V prípade rovnosti dosiahnutých bodov budú použité ďalšie pomocné kritéria v tomto poradí:

     • vyšší počet bodov za študijné výsledky
     • vyšší počet bodov za známku zo správania
     • podanie prihlášky na dva odbory na štúdium na našej škole (na dva rôzne študijné/učebné odbory v prvom a druhom termíne)

      

      

     C. Učebný odbor – dvojročné štúdium

      

     Učebný odbor

     Počet tried

     Počet žiakov

     3686 00 F stavebná výroba

     1

     31

      

      

      

     Učebný odbor je určený pre žiakov, ktorí neukončili úspešne 9. ročník ZŠ alebo ukončili vzdelávanie v ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ( neukončili vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončili úspešne ).

      

     Žiaci budú prijímaní na štúdium bez prijímacej skúšky.

      

      

     II.

      

     TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      

     1. kolo:

     1. termín:   2. mája 2022

     2. termín:   9. mája 2022

     Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. 5. 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

      

      

     III.

      

     USMERNENIA K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

      

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva v nadväznosti na určenie termínov konania prijímacích skúšok v súlade s § 66 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

     Nájdete ich na:

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

     IV.

      

     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

      

     1. Uchádzači so zdravotným znevýhodnením predložia spolu s prihláškou príslušné potvrdenie.
     2. Pri zverejňovaní výsledkov budú v zmysle Zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje žiaka ( meno, priezvisko) nahradené kódom, ktorý bude pridelený uchádzačovi o štúdium.
     3. Riaditeľ strednej školy do troch pracovných dní po konaní prijímacej skúšky zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a na internetovej stránke školy www.sospp.edupage.org. Zoznam bude obsahovať: poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
     4. Uchádzačom, ktorí boli prijatí na štúdium, škola spolu s rozhodnutím o prijatí oznámi aj termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium na strednú školu.