• Strojárstvo

    • 2-ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

     STROJÁRSTVO  2414 L

     01 zameranie na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

      

      

     Dĺžka prípravy

     2 roky

     Základné podmienky pre prijatie

     Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom učebnom odbore

     Spôsob ukončenia prípravy

     Maturitná skúška

     Poskytované vzdelanie

     Úplné stredné odborné vzdelanie

      

      

     Stručný opis odboru

      

     Študijný odbor strojárstvo prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom učebnom odbore. Príprava kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií z celej oblasti  strojárstva. Prehlbujú sa vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia výroby, montáže a opráv zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiách a zabezpečovanie ich bezporuchového chodu.

      

     Súčasne poskytuje aj vedomosti , ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky.

      

     Zaradenie absolventov

      

     Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v odvetví strojárstva v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní.

      

     Možnosti ďalšieho vzdelávania

      

     Absolventi študijného odboru , ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

      

     Zdravotné požiadavky na uchádzača

      

     Do študijného odboru 2414 L strojárstvo môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil dorastový lekár.

      

      

     UČEBNÝ  PLÁN

      

      

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     Spolu

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     13

     14

     27

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     povinné

     13

     11

     24

     Jazyk
     a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     6

     Cudzí jazyk

     3

     3

     6

     Človek
     a spoločnosť

     Občianska náuka

     1

     1

     2

     Človek a príroda

     Fyzika

     1

     1

     2

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     3

     2

     5

     Informatika

     1

     0

     1

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     1

     1

     2

     Všeobecnovzdelávacie predmety

     Povinne voliteľné

     0

     3

     3

     Jazyk a komunikácia

     Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

     -

     1,5

     1,5

     Konverzácia v cudzom jazyku

     -

     1,5

     1,5

     Matematika a práca s informáciami

     Seminár z matematiky

     -

     1,5

     1,5

     Odborné predmety

     20

     19

     39

     Teoretické vzdelávanie

     Úvod do sveta práce

     1

     0

     1

     Ekonomika a podnikanie

     2

     1

     3

     Spotrebiteľská výchova

     0

     1

     1

     Technická mechanika

     2

     2

     4

     Technické merania

     2

     2

     4

     Technológia montáže a opráv

     4

     4

     8

     Výrobné konštrukcie

     1

     1

     2

     Technická príprava výroby

     1

     1

     2

     Výpočtová technika v odbore

     1

     1

     2

     Praktická príprava

     Odborná prax

     6

     6

     12

     Spolu

     33

     33

     66