Navigácia

MegaUbytovanie

3678 H  Inštalatér 3355 H  Stolár 6475 H Technickoadministratívny pracovník 3686 F Stavebná výroba 6352 M  Obchod a podnikanie 2414 L Strojárstvo 6476 L / 6476 4 TEP 3659 L / 3659 4 Stavebníctvo 3661H / 3661 2 Murár 3663 H / 3663 2 Tesár 2447 K / 2447 4 MHT - Mechanik hasičskej techniky

Školský vzdelávací program

 

               ÚVODNÉ IDENTIFIKAĆNÉ ÚDAJE

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

Názov školského vzdelávacieho programu

Operátor zdravotno-technických zariadení

Kód a názov ŠVP

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód a názov učebného odboru

3678 H inštalatér

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Druh školy

štátna

Dátum schválenia ŠkVP

28.august 2008

Miesto vydania

SOŠ, Okružná 761/25, Poprad

Platnosť ŠkVP

01. september 2011 začínajúc prvým ročníkom

  

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

12

10

9

31

Slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

1

5

prvý cudzí jazyk i)

3

3

3

9

druhý cudzí jazyk i)

2

2

2

6

Etická výchova/Náboženská výchova a) b)

1

0

0

1

Občianska náuka

1

0

0

1

Fyzika

1

0

0

1

Matematika a)

0

1

1

2

Telesná a športová výchova c)

2

2

2

6

Odborné predmety

22

24

25

70

Ekonomika

0

0

2

2

Úvod do sveta práce

0

1

0

1

Stavebné konštrukcie

1

1

0

2

Odborné kreslenie

2

2

1,5

5,5

Materiály

1

0

0

1

Tvorba a ochrana životného prostredia

0

1

0

1

Technológia

2

4

4

10

odborný výcvik a), d),e)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

34

34

101

Účelové kurzy

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia f)

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz g)

 

 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

34

34

Záverečná skúška h)

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)

7

7

6

Účasť na odborných akciách

-

 

-

Spolu týždňov

40

41

41

 

Poznámky k učebnému plánu:

 

 

  1. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
  2. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku, sú klasifikované.
  3. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.  
  4.    Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy
  5.    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou. 
  6. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3.ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.
  7. V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.
  8. Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
  9. Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet.