Navigácia

MegaUbytovanie

2447 K / 2447 4 MHT - Mechanik hasičskej techniky 6352 M  Obchod a podnikanie 3678 H  Inštalatér 3661H / 3661 2 Murár 3355 H  Stolár 3663 H / 3663 2 Tesár 6475 H Technickoadministratívny pracovník 3686 F Stavebná výroba 2414 L Strojárstvo 6476 L / 6476 4 TEP 3659 L / 3659 4 Stavebníctvo

Školský vzdelávací program

2447 K / 2447 4 MHT - Mechanik hasičskej techniky

  

Škola (zov, adresa)

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

Názov ŠkVP

MHT

Kód azov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

Kód azov študijného odboru

  2447 K mechanik hasičskej techniky

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovensjazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v rníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

20

18

14

12

64

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a/,

3

3

3

3

12

Druhý cuzdí jazyk a/, j/

3

3

2

2

10

Občianska náuka

1

1

1

-

3

dejepis

1

1

-

-

2

etická výchova/náboženská výchova  b/

1

1

-

-

2

matematika

2

2

2

 

6

ekológia

1

-

-

-

1

fyzika

2

1

1

2

6

informatika a)

1

1

-

-

2

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

Odborné predmety

14

16

21

21

71

Základy elektrotechniky

1

1

-

-

2

Elektrotechnické zariadenia

-

1

1

-

2

Ekonomika a svet práce

-

1

1

-

2

Technické zobrazovanie

3

1

-

-

4

Strojárska technologia

2

2

-

-

4

Základy strojárstva

2

-

-

-

2

požiarna technika

-

2

2

3

7

Informačné komunikačné technológie

-

-

-

1

1

technológia oprav

-

2

2

1

5

požiarna taktika a prevencia

-

-

1

2

3

odborný výcvik / e/

6

6

14

14

40

Spolu

34

34

35

33

136

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia  f/

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz  g/

 

 

 

 

 

             

Prehľad využitia týždňov

 

 

Činnosť

1. rník

2. rník

3. rník

4. rník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška h/

-

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, chovno-vzdevacie akcie a i.)

7

6

6

6

Účana odborných akciách

-

1

1

-

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)          Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.

b)          Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety sú klasifikované.

c)          Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v 1. a/alebo druhom ročníku.  

d)      Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy

e)      Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou. 

f)            Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.

g)          V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 dní v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.

h)         Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

i)            Vyučuje sa jeden z jazykov anglický, nemecký, francúzsky alebo ruský podľa požiadaviek žiakov a personálnych možností školy.

j)             Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet.